|
|
 
 
 
નવા સમાચાર

 

 1. Bank: UTI - Mehasana
  A/C: 130010100/04388
   

 2. Bank: Bank of India - Ahmedabad
  A/C: 20041010000/559
   

 3. Bank: Bank of Baroda
  A/C: 01520100003340
   

શ્રી માતંગી ને ચઢાવવા લાયક ભેટ:

(૧) કેસર, ચંદન, અત્તર.
(૨) સોળ શૃંગારની વસ્તુઓ
(૩) સાડી, શાલ, ધજા આરોહણ
(૪) ધૂપ, દીપ, અગરબત્તી, કપૂરગોટી
(૫) ચાંદીના પાયલ, કંગન વીંછીપા, છત્ર.
(૬) સોનાના મંગળસૂત્ર, દોરા, વિવિધ સેટ
(૭) હીરા માણેકની બુટ્ટી, સોનાનો ચાંલ્લો, મીના કારીગરીવાળા ઝરઝવેરાત
(૮) શ્રી માતંગીની ચાંદીની પાદુકા, સિક્કા, શ્રી યંત્ર વગેરે..
(૯) ચાંદીની આરતી, ચાંદીની ઘંટડી વગેરે..

 

 
 
   સુવિધાઓ
 
 
 
 
ચિત્ર પ્રદર્શની