|
|
 
 
 
નવા સમાચાર

 

સંપર્ક

શ્રી મોઢેશ્વરી ઉર્ફે શ્રી માતંગી દેવસ્થાન સંસ્થા
મુ. પો. મોઢેરા, તા. બહુચરાજી, જિલ્લો - મહેસાણા,
પીન કોડ: ૩૮૪૨૧૨
રાજ્ય - ગુજરાત, દેશ - ભારત
ફોન: ૦૦૯૧ ૨૭૩૪ ૨૮૪૩૨૭


 
 
   સુવિધાઓ
   
   
   
   
ચિત્ર પ્રદર્શની